Leveringsvoorwaarden - Tegel Outlet Zwaag
Officiele Tegelgrossier
Usp 1 Tegelzwaag
Grote showroom
Usp 2 Tegelzwaag
Vakkundig en ervaren personeel
Usp 3 Tegelzwaag
Vaak uit voorraad leverbaar
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Herroepingsrecht 

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6. Wij maken een berekening op basis van de door de klant aangeleverde informatie. De berekening is inclusief eventueel snijverlies en derving tijdens de werkzaamheden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleed en is enkel een service naar de klanten toe. De daadwerkelijke berekening dient altijd in overleg te gaan met de vakman die de tegels plaatst. Eventueel overgehouden tegels kunnen niet retour ivm met tint en badge afwijkingen.

Levering en uitvoering 

7. De bezorging wordt geleverd tot waar de vrachtwagen rijdend kan komen. Goederen worden nooit naar binnen gedragen of gereden.
8. Bij een appartement, flat of bel-etagewoning wordt de bestelling geleverd tot de portiek of de eerste verhoging, ook hier worden goederen nooit naar binnen gedragen.
9. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
10. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
11. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
12. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14. Na ontvangst dienen de geleverde producten gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Wanneer het product is geinstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade. Is de bestelling niet compleet geleverd of toch schade? Meld dit binnen 48 uur na ontvangst en voeg eventueel een foto toe ter verduidelijking.

U kunt het product retourzenden of terugbrengen naar onze winkel, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst.
Het product is ongebruikt en niet gemonteerd geweest.
Het product is geheel onbeschadigd.
Het product zit in de originele verpakking (hier mag niet op geschreven worden).
Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
Retourzendingen zonder retourformulier worden niet in behandeling genomen.

Er gelden een aantal uitzonderingen:

Vloer-, wandtegels en mozaïek tegels (i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk).
Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, schoonmaakmiddelen, toiletblokjes waarvan de verpakking is geopend.
Producten die reeds gemonteerd zijn geweest en daarvan sporen bevatten.
Producten die ernstig beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen.
Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is.
Douchewanden, douchecabines waarvan de verpakking open is geweest. (zijn hierdoor niet meer te vervoeren.)
Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt.