Algemene voorwaarden - Tegel Outlet Zwaag
Officiele Tegelgrossier
Usp 1 Tegelzwaag
Grote showroom
Usp 2 Tegelzwaag
Vakkundig en ervaren personeel
Usp 3 Tegelzwaag
Vaak uit voorraad leverbaar
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Tegelgrossier b.v. handelend onder TegelOutletZwaag

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Ondernemer: de Tegelgrossier b.v., die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, en materialen levert.
Koper: de partij, niet zijn de consument, aan wie ondernemer aanbiedingen doet en partij met wie ondernemer een overeenkomst sluit tot levering van materialen.
Materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten.
Aanbieding: de door de ondernemer aangeboden levering van materialen.
Order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer.
Overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding.
Partijen: ondernemer en de koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen ondernemer en koper. Indien afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren deze afwijkende bepalingen.
2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van ondernemer, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 3. Aanbod
1. Alle aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend. Ondernemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij ondernemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van ondernemer dan kan ondernemer het aanbod als vervallen beschouwen indien koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat ondernemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door ondernemer tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.
3. Ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe bevoegde personen zijdens ondernemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie de aanbieding gericht is
4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Reclames op nuance, kleurafwijkingen en kaliberverschillen worden niet in behandeling genomen aangezien deze inherent zijn aan keramische- en natuursteenproducten.

Artikel 4. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen tot stand doordat koper de aanbieding van ondernemer ondertekend aan ondernemer retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door ondernemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien koper de aanbieding van ondernemer eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door ondernemer
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien ondernemer na aanvraag van koper de order schriftelijk aan koper bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van ondernemer bepaalt de inhoud van de overeenkomst.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van ondernemer bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs.
4. Een overeenkomst kan tegen 30% annuleringskosten worden geannuleerd indien materialen niet bij ondernemer op voorraad zijn en de leverancier van ondernemer de annulering accepteert.
5. In alle overige gevallen kan tegen 50% annuleringskosten worden geannuleerd.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn franco magazijn koper gelost conform de aan koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer, onder voorbehoud van drukfouten.
2. Prijzen gelden per aantal, per meter, per stuk, per set, per verpakkingseenheid, dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien ondernemer een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Levertijden, levering en risico
1. De tussen ondernemer en koper overeengekomen levertijden worden door ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Ondernemer spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
2. Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van ondernemer.
3. Wegens overschrijding van de levertijd is koper niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren, te ontbinden of de ontvangst en/of de betaling van goederen te weigeren.
4. De aflevering geschiedt franco magazijn koper gelost, conform de aan koper verstrekte prijslijst of aanbieding van ondernemer tenzij anders is overeengekomen.
5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoersmiddelen zijn geladen.
6. Bij aflevering franco magazijn koper gelost worden de materialen geacht door ondernemer te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
7. Koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van ondernemer en de schade van ondernemer indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee zij aan aflevering moet meewerken.
8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal ondernemer die overeenkomsten sluiten die nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het redelijk oordeel van ondernemer passende vervoersmiddelen en onder de voor zodanig vervoer, naar het redelijk oordeel van ondernemer, gebruikelijke voorwaarden.
9. Indien niet franco magazijn koper gelost wordt afgeleverd, is ondernemer niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
10. Bij aflevering franco werk ongelost of franco magazijn koper gelost behoeft ondernemer de materialen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein kan komen, e.e.a. ter beoordeling van ondernemer of de door hem ingeschakelde hulppersonen.
11. Ondernemer is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
12. Koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn.
13. Indien de € 1000,-- incl. BTW niet overschrijdt, is koper € 55,-- aan vrachtkosten verschuldigd.
14. Levering op andere adressen dan het standaard afleveradres van uw magazijn zijn mogelijk. Een afwijkend afleveradres moet wel voor onze transporteur over verharde wegen gaan en goed bereikbaar zijn. Bij leveringen op andere afleveradressen dan uw magazijn wordt € 37,50 extra vrachtkosten in rekening gebracht. Mocht achteraf blijken dat een afwijkend afleveradres ondanks toezeggingen toch niet voor onze transporteur te bereiken is, wordt € 37,50 toch doorberekend vermeerderd met een extra € 37,50 i.v.m. 2e levering en worden de goederen alsnog aan het standaard afleveradres van uw magazijn afgeleverd.

Artikel 7. Betaling
1. De betaling van de koopprijs incl. BTW geschiedt vooraf per bankbetaling. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan ondernemer de materialen verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de prijs aan koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de orderbevestiging is vermeld.
3. Indien ondernemer, dan wel een derde namens ondernemer, overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,-- te vermeerderen met BTW.
4. Betalingen door of vanwege koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de door koper verschuldigde (gerechtelijke) kosten, de door koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door ondernemer aan koper geleverde materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval ondernemer op koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens ondernemer. Het is koper niet toegestaan om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom hiervan niet op koper is overgegaan.
2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.
3. Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is ondernemer gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent ondernemer onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.
4. De leveringen worden gestaakt indien blijkt dat door koper niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Eigendom van de goederen gaat over op koper indien en zodra deze de desbetreffende facturen volledig heeft betaald. Tot zolang blijft dit eigendom aan ondernemer voorbehouden.

Artikel 9. Keuring en reclame
1. Koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na aflevering door koper schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht, kleur of oppervlaktestructuur heeft koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de voorwaarden van de leveranciers van ondernemer.
3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering door ondernemer zoals deze luiden op de dag van het totstandkomen van de overeenkomst. Koper zal conform deze voorschriften handelen.
4. Het recht van koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij ten tijde van de aflevering niet zichtbare tekortkomingen indien koper niet binnen 5 dagen nadat deze de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
5. De rechten van koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door ondernemer ter zake van de producten afgegeven garantie.
6. Koper dient ondernemer binnen een termijn van 5 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door ondernemer afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt

Artikel 10. Retourzendingen
1. Retourzendingen zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van ondernemer tegen 20% retourkosten met een minimum van €25,-- en € 55,00 vrachtkosten.
2. Voor koper bestelde producten die door ondernemer niet voorradig worden gehouden kunnen nimmer retour worden genomen.

Artikel 11. Zekerheid
1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is koper verplicht op eerste verzoek van ondernemer terstond genoegzaam en in de door ondernemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang koper daaraan niet heeft voldaan, is ondernemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
2. Indien koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
3. Heeft ondernemer de materialen reeds verzonden voordat aan ondernemer omstandigheden blijken op grond waarvan ondernemer redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de materialen aan koper worden afgegeven, zelfs al heeft koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke aflevering door ondernemer. Ondernemer dient koper van deze opschorting op de hoogte te stellen en zal met nakoming voortgaan indien en zodra koper voldoende zekerheid stelt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van ondernemer, als in deze voorwaarden bedoelt , als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks ter keuze van ondernemer en voor zover ondernemer in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
3. In geval van levering van producten door ondernemer die zij van derden heeft gekocht, verstrekt ondernemer op deze producten slecht garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die ondernemer van zijn leveranciers verkrijgt.
4. Indien ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade, vrijwaart koper ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.
5. Ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
6. Indien koper ondernemer kan aanspreken op de door ondernemer afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van ondernemer.

Artikel 13. Einde overeenkomst
1. Ondernemer kan de overeenkomst met koper eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door koper van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien koper niet tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd; d. in geval koper niet voldoet aan een verzoek van ondernemer om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 11.
2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleveringen door ondernemer aan koper, ondernemer een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden, kan ondernemer, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst ontbonden verklaren.
3. Ondernemer kan koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door koper van een redelijke vergoeding voor het door ondernemer geleden verlies en de gederfde winst, zoals bepaald in artikel 4.4 en 4.5.
4. In geval ondernemer de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van overmacht is ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of zijn leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor ondernemer staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van ondernemer in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan ondernemer de materialen betrekt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle door ondernemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen ondernemer en koper zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ondernemer.
3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, hebben ondernemer en koper het recht het geschil met uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het reglement van arbitrage van de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland (BOVATIN) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.